Nhà máy xử lý nhiệt
熱處理廠
Heat treatment process

Lò xử lý nhiệt
熱處理
Heat treatment